Bảng tổng hợp: Năng lực chuyên môn của cán bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN CONINCO – CONIMEC

I

Phân theo trình độ

Kinh nghiệm

Số lượng

< 5 Năm 5 – 10 Năm > 10 Năm
1 Tiến sỹ     3 3
2 Thạc sỹ 2 3 2 7
3 Đại học 3 6 12 21
4 Đào tạo khác 5 6 9 20
II Phân theo ngành đào tạo        
1 Cơ khí, Chế tạo máy 3 3 6 12
2 Điện, Điện tử, Điện lạnh 5 6 7 18
3 Tự động hoá 1 2 5 8
4 CNTT, Viễn thông   2 4 6
5 Cấp thoát nước, môi trường   1 1 2
6 Tài chính, Kinh tế xây dựng 1 1 3 5